Zpráva o udržitelnosti Xella již brzy

Správa o udržateľnosti Xella už čoskoro

Správa o udržateľnosti Xella už čoskoro


Už čoskoro zverejníme našu novú Správu o udržateľnosti

Princíp ESG, teda záujem o ekologické, sociálne a správne otázky, pre nás nie je novinkou ani módnym trendom. Xella už po desaťročia vyrába udržateľné a inovatívne stavebné a izolačné materiály, ktoré výrazne prispievajú k lepšej energetickej účinnosti budov. Naše produkty, výrobné procesy a rokovania by vždy mali zodpovedať najvyšším environmentálnym, sociálnym i správnym štandardom. V to veríme a podľa toho sme hodnotení. V našej dobrovoľnej správe o udržateľnosti popisujeme našu stratégiu a ciele podľa ESG a zabezpečujeme transparentnosť a merateľnosť nášho konania.

Ochrana životného prostredia a klímy

Výroba našich produktov vyžaduje energiu a spôsobuje uvoľňovanie CO2. Aby sme klímu a životné prostredie ovplyvňovali čo najmenej, stanovili sme si za cieľ znížiť do roku 2030 našu emisné intenzitu CO2 (kategória 1 a 2) o 30% (oproti roku 2019). Už v roku 2020 sme našu emisný intenzitu CO2 v porovnaní s predchádzajúcim rokom dokázali znížiť o 4%. Pomocou aktívny cirkulárne ekonomiky sme tiež odhodlaní zachovávať prírodné zdroje. Na výrobu našej minerálnej izolácie URSA už teraz využívame 72% skla, ktoré bolo interne opätovne spracované alebo externe recykluje. Náš plán na dosiahnutie environmentálnych a klimatických cieľov popisujeme v našej správe o udržateľnosti.

Sociálna zodpovednosť

Ako zamestnávateľ vo viac ako 25 krajinách nesieme zodpovednosť za svojich zamestnancov. Našou najvyššou prioritou je vždy bezpečnosť na pracovisku. Aby sme mohli vyrábať naše produkty a poskytovať našim zákazníkom čo najlepšie služby, potrebujeme dobre vyškolených a skúsených zamestnancov. Preto investujeme do ich školenia a ďalšieho vzdelávania a tým aj do spokojnosti našich zamestnancov. Okrem toho je pre úspech našej spoločnosti nevyhnutné rozmanitosť v našich radoch. Nestačí nám, že 20% našich zamestnancov tvoria ženy – o našich ďalších cieľoch v oblasti rozmanitosti, rozvoja zamestnancov a bezpečnosti na pracovisku si prečítajte viac v pripravovanej správe o udržateľnosti.

Správa

Zodpovedáme tiež za naše dodávateľa, zákazníkov a spoločnosť, v rámci ktorej pôsobíme. Naše rokovania sa riadi hodnotami firmy a naším Kódexom správania. Podporujeme oblasti, v ktorých pôsobíme. 80% našich vstupných materiálov je z lokálnych zdrojov, teda z krajiny, v ktorej pôsobíme.

Už čoskoro sa o našich ambíciách, cieľoch a projektoch v oblasti udržateľnosti môžete dozvedieť ešte viac. Xella – zreteľne udržateľná.

Společnost URSA se zavazuje do roku 2030 snížit své emise o 30 procent

Spoločnosť URSA sa zaväzuje do roku 2030 znížiť svoje emisie o 30%

Spoločnosť URSA sa zaväzuje do roku 2030 znížiť svoje emisie o 30%


So svojou materskou spoločnosťou Xella sme sa spoločne vydali na ambicióznu cestu podnikové udržateľnosti a radi by sme vám predstavili prínos našej spoločnosti URSA k iniciatíve ESG. V rámci plnenia našich záväzkov zabezpečíme, že podiel recyklovaných materiálov v izolačných riešeniach URSA MW bude činiť až 80%, pričom iniciatíva ESG s ohľadom na životné prostredie stanovuje aj konkrétne ciele na dosiahnutie bezpečnosti práce, diverzity a firemnej spoločenskej zodpovednosti.

Spoločnosť URSA si stanovila ambiciózny ESG program do roku 2030 s cieľom ďalej zlepšiť svoje environmentálne a sociálne správanie v rámci svojho záväzku k udržateľnosti a presadzovanie konceptu cirkulární ekonomiky.

ESG (environmentálný, sociálný a podnikový) program stanovuje pracovné činnosti, ktorých účelom je sa v budúcich rokoch rázne vysporiadať s niekoľkými výzvami, ktoré stanovil náš tím vedenie spoločnosti as ktorými boli naši zamestnanci oboznámení. Táto iniciatíva je súčasťou globálneho plánu našej materskej spoločnosti Xella, ktorý sa usiluje o dosiahnutie dokonalej udržateľnosti zvýšením úsilia každej divízie skupiny.

Prvý z týchto výziev bude 30% zníženie emisií CO2, čím spoločnosť URSA výrazne zníži svoju uhlíkovú stopu. Toto zníženie bude možné vďaka iniciatívam na niekoľkých frontoch, od využívania výkonnejších strojov, optimalizácia procesov, používanie fotovoltaických článkov, cez zavedenie kogeneračné technológie, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov až po drobné zmeny v celej spoločnosti.

Jedna z oblastí, na ktorú kladieme veľký dôraz a v ktorej sa chceme ďalej posúvať, je cirkulární ekonomika. Už v súčasnej dobe pracujeme na stanovenie niektorých cieľov, aby sme v našich výrobkoch zvýšili podiel interných aj externých recyklovaných materiálov. Hoci je podiel recyklovaných materiálov už pomerne vysoký, stanovili sme si nové ambiciózne ciele, pretože chceme vo výrobe našej izolácia dosiahnuť vyššieho percentuálneho podielu recyklovaných materiálov. Chceme, aby do roku 2030 predstavoval podiel recyklovaných materiálov vo všetkých nami vyrobených minerálnych vatách viac ako 80% a aby podiel interných a externých recyklovaných materiálov v prípade XPS predstavoval až 100%.

Taktiež sme vytvorili tímy, ktoré pracujú na spätnom získavaní odpadového materiálu zo stavieb zákazníkov, aby sa nenainštalovanú odrezky a zvyšky mohli vrátiť späť do výrobného procesu. Už v súčasnosti vykonávame niektoré pilotné skúšky v oblasti spätného získavania odpadu a skúmame jeho logistický, technický, environmentálny a ekonomický dopad. Naším cieľom je do roku 2030 získať späť niekoľko tisíc ton sklenej minerálnej vaty a XPS.

Toto zlepšenie v procesoch našej spoločnosti prispeje k dosiahnutiu dokonalej rovnováhy medzi energiou a emisiami CO2 dosiahnuté vďaka našim izolačným materiálom a vďaka úsporám vzniknutým počas užívania daných budov. Sme hrdí na to, že sme súčasťou odvetvia, ktoré, vďaka svojej vlastnej činnosti v oblasti výroby a predaja výrobkov tepelnej izolácie, už teraz prispieva k zlepšeniu našich obydlí, miest a v konečnom dôsledku aj celej planéty. Vďaka všetkým interným zlepšeniam bude spoločnosť URSA schopná lepšie dodržať svoj záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju a svojho programu do roku 2030.

Projekt ESG zahŕňa aj dôležité opatrenia týkajúce sa firemnej spoločenskej zodpovednosti, ktorá zlepší zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

V rámci ambiciózneho cieľa spoločnosti Xella znížiť počet pracovných úrazov na nulu sa spoločnosť URSA zaviazala do roku 2025 dosiahnuť 40% zníženie frekvencie úrazov, ktorá sa meria pomocou ukazovateľa LTI-FR (frekvencia úrazov s následnou pracovnou neschopnosťou).

Ďalším z cieľov stanovených v sociálnej oblasti a o rovnosti a rozmanitosti, ktoré si spoločnosť URSA vytýčila, je zabezpečiť do roku 2025, aby podiel žien na manažérskych pozíciách predstavoval 25%. Nakoniec sa naša spoločnosť v rámci dosiahnutia transparentnosti zaväzuje, že bude po svojich dodávateľov požadovať, aby počas roka 2021 zaistili 100% dodržiavanie nášho etického kódexu.

Strategie URSA
Zatriedenie výrobkov spoločnosti URSA podľa STN 72 7221-4

Zatriedenie výrobkov spoločnosti URSA podľa STN 72 7221-4

Zatriedenie výrobkov spoločnosti URSA podľa STN 72 7221-4


Od 1.11.2020 vošla do platnosti STN 72 7221-4 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 4: Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Účel použitia

Táto norma stanovuje požadovanú triedu, úroveň alebo medznú hodnotu danej vlastnosti, ktorú má výrobok dosiahnuť, aby sa preukázala jeho spôsobilosť na zamýšľaný účel použitia pri rešpektovaní základných požiadaviek na stavby. Platí na navrhovanie a zhotovovanie stavieb podľa osobitných predpisov pre obvyklé druhy stavebných konštrukcií a skupiny použitia špecifikované v tejto norme. Táto norma dopĺňa STN EN 13162, ktorá stanovuje požiadavky na prefabrikované výrobky z minerálnej vlny, s povrchovou úpravou alebo bez nej, a ktorá špecifikuje vlastnosti výrobkov a zahŕňa postupy skúšania, posúdenia a overenia nemennosti parametrov, označovania a etiketovania.1)

Zatriedenie výrobkov spoločnosti URSA podľa STN 72 7221-4

Priložená konverzná tabuľka slúži na zatriedenie výrobkov spoločnosti URSA do skupín a podskupín podľa miesta zabudovania v stavebnej konštrukcií.

1) https://stn-online.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=129880

Tabulku stiahnite tu.

Silentio 33

Akustické dosky URSA SILENTIO 33 zaistia v domácnosti dokonalé ticho

Akustické dosky URSA SILENTIO 33 zaistia v domácnosti dokonalé ticho


Nepríjemný hluk z rušnej cesty, hluk od susedov či dotieravá hudba z vedľajšieho bytu. A nemožnosť si v pokoji a tichu odpočinúť vo svojom byte. To všetko môže mať na svedomí nedostatočná alebo zle vyriešená akustická izolácia v budovách. Riešenie tohto problému je jednoduché – dostatočné odhlučnenie stien a priečok pomocou akustických izolačných dosiek. A ak plánujete novostavbu, pozorne dbajte na detaily, týkajúce sa zvukovej izolácie.

Silentio 33

Vhodným riešením sú ľahké priečky či predsteny, vyplnené minerálnou izoláciou, ktoré v mnohých smeroch prekonávajú priečky murované. Skvelo odolávajú hluku, bránia vstupu tepla a znižujú požiarne riziko. Ich výhodou je okrem iného aj výrazne nižšia hmotnosť oproti masívnym stenám, rovnako ako rýchlosť výstavby. Jedinečnosť akustických priečok spočíva najmä v ich výplni, ktorú tvoria dosky z minerálnej izolácie. Tie vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam a mikroštruktúre z jemných vlákien skvelo pohlcujú zvuk a zaručujú v interiéri dokonalý akustický komfort.

Jednou zo špičkových, mimoriadne hutných a zároveň ľahkých priečkových izolačných dosiek je URSA SILENTIO 33. Zvuková pohltivosť dosky URSA SILENTIO 33 dosahuje triedu A, ktorá značí veľmi vysokú mieru akustickej izolácie. Vďaka týmto vlastnostiam sa tak uplatní pri odhlučnení miestností vo všetkých typoch stavieb.

„URSA SILENTIO 33 je prémiová nekašírovaná, tepelná, akustická a protipožiarna doska z minerálnej vlny na báze skla. Je vhodná do stavebných konštrukcií s vysokými požiadavkami na akustický komfort, tepelný odpor a požiarnu bezpečnosť. Je dodávaná vo forme dosiek a má nadštandardnú triedu tolerancie hrúbky T4, ktorá garantuje jej mimoriadne presné rozmery. Vďaka tomu dokonalo vyplní všetky dutiny a vynikajúcu zaisťuje tlmenie hluku z okolitých miestností,“ tvrdí architektka Tereza Vojancová zo spoločnosti URSA.

Akustické dosky URSA SILENTIO 33 nájdu uplatnenie vo zvislých konštrukciách do ľahkých priečok, do predstien, do montovaných konštrukcií obvodového plášťa či ako výplne dutín. Vhodné sú aj ako druhá vrstva tepelnej izolácie pod krovmi.

Vďaka použitiu akustických izolačných dosiek URSA SILENTIO 33 je možné dosiahnuť vysokých hodnôt vzduchovej nepriezvučnosti vysoko exponovaných priečok v suchej výstavbe. Ich súčiniteľ priestupu tepla λD=0,033 W/m.K dosky zároveň zaraďuje do skupiny najvýkonnejších izolácií na trhu. Svojou objemovou hmotnosťou navyše výrazne prevyšujú bežné priečkové izolácie, a tým zvyšujú požiarnu odolnosť konštrukcií.

Akustické dosky URSA SILENTIO 33 ochráni vás a vašich blízkych pred hlukom, zvýšia akustický komfort vášho bývania, ochránia vašu domácnosť pred ohňom a zároveň udržia vo vašej domácnosti teplo. Jednoducho sa aplikujú do súčasných konštrukcií prostredníctvom suchej montáže a umožňujú rýchlu výstavbu bez zbytočného znečistenia. Cesta k dokonalému tichu je pritom hrubá len niekoľko centimetrov…

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji spoločnosti URSA

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji spoločnosti URSA

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji spoločnosti URSA


Milióny zabudovaných štvorcových metrov izolačných materiálov od spoločnosti URSA vykonávajú dodnes po celom svete tichú, no zásadné prácu: chráni životné prostredie tým, že znižujú spotrebu energie a emisie CO2, poskytujú tepelnú a akustickú pohodu a pomáhajú rodinám a štátnym organizáciám šetriť peniaze.

Trvalá udržateľnosť pri práci vysvetľuje, prečo sa spoločnosť URSA teraz rozhodla vydať svoju prvú správu o trvalo udržateľnom rozvoji. Podľa Efren del Pina, riaditeľa medzinárodného marketingu spoločnosti URSA Insulation, „sa firma neustále posúva dopredu a zlepšuje svoje postavenie. Nejde len o to, aby sme ponúkali materiály, ktoré umožnia výstavbu trvalo udržateľných stavieb, ale musíme tiež preukázať, ako ďaleko sme došli, a prijať zodpovednosť. V tejto správe sa zameriavame na svoje významné teritória a tie kľúčové ukazovatele, ktoré podľa nás maj najväčší vplyv na trvalo udržateľný rozvoj. V budúcnosti budeme naďalej zlepšovať a rozširovať spôsob, akým informovať o našich iniciatívach v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. „

Zlepšenie bezpečnosti

Jeden z aspektov, ktorým sa v dokumente zaoberáme, je úsilie venované zlepšenie bezpečnosti práce v našich závodoch. V posledných rokoch bolo v rámci prevencie rizík na pracoviskách zavedených niekoľko programov, ktoré viedli k podstatnému zníženiu nehôd o 80%. Napríklad závod spoločnosti v ruskom Serpuchovu dosiahol míľnika 1 milión hodín bez nehody. Ďalším kľúčovým bodom opísaným v správe je 22% zvýšenie v oblasti využitia recyklovaných materiálov pri výrobe minerálnej sklenej vlny. Podobne dokument reflektuje úsilie spoločnosti URSA v oblasti vývoja efektívnejších a udržateľných postupov, čo dokazuje práca na zlepšenie komprimovanie a z toho vyplývajúceho zvýšenie efektivity využitia obalových materiálov.

Súbežne s týmito aspektmi energetickej hospodárnosti a trvalej udržateľnosti je v rámci „Trvalé udržateľnosti pri práci“ niekoľko stránok venovaných činnostiam vykonávaným v prospech zamestnancov, najmä rozvoju príležitostí prostredníctvom školiacich programov a služobného postupu.

Celú správu si môžete stiahnuť tu…

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji společnosti URSA
Cechnové dni 2016

Cechové dni 2016

Cechové dni 2016


Už trinásty ročník Cechových dní je za dverami a URSA bude opäť pri tom! Príďte si vypočuť našu prednášku na tému URSA produkty na zatepľovanie šikmých striech, fenomén 21. storočia. Tešíme sa na Vás!

Kedy Kde
23.2.2016 Košice Hotel CENTRUM
24.2.2016 Banská Bystrica Hotel LUX
1.3.2016 Nitra Hotel MIKADO
2.3.2016 Bratislava Hotel Bratislava
Nový produkt URSA

Nová minerálna izolácia URSA DF 33 AMBER.

Nová minerálna izolácia URSA DF 33 AMBER.


Nová minerálna izolácia URSA DF 33 AMBER. Vynikajúce tepelnoizolačné parametre za priáznivú cenu. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,033.

Nová minerálna izolácia URSA DF 33 AMBER. Vynikajúce tepelnoizolačné parametre za priáznivú cenu. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,033.Pre zatepľovanie šikmých striech medzi krokvami bez nutnosti dodatočnej fixácie pri montáži.
Viac informácií nájdete v technickom liste.

Rekonštrukcia VZ v Taliánsku

Spoločnosť URSA položila základný kameň rekonštrukcie svojho výrobného závodu v talianskom Bondene

Spoločnosť URSA položila základný kameň rekonštrukcie svojho výrobného závodu v talianskom Bondene


Prednedávnom sa zástupcovia mestského úradu talianskeho mesta Bondeno zúčastnili spoločne so zástupcami spoločností URSA a Uralita (materská spoločnosť) slávnostného položenia základného kameňa rekonštrukcie výrobného závodu, ktorý bol zničený pri tragickom zemetrasení v máji 2012.

Od ničivého zemetrasenia, ktoré zničilo väčšinu výrobného závodu zameraného na výrobu extrudovaného polystyrénu (XPS), uplynuli dva roky. Spoločnosť však po celý čas dávala najavo svoj záujem zostať v tejto oblasti a znovu začať výrobu, len čo to bude možné.

Teraz, po položení symbolického základného kameňa, môžu rekonštrukčné práce začať. Výroba bude onedlho obnovená a zamestnanci postihnutí zemetrasením sa budú môcť znovu vrátiť do práce.

Starostu mesta Bondeno pána Alana Fabbriho a člena mestskej rady pre výrobnú činnosť pána Simone Salettiho sprevádzal prezident skupiny Uralita pán Javier Serratosa a riaditeľ výrobného závodu pán Simone Marescotti. Predstavitelia spoločnosti poďakovali zástupcom mestského úradu mesta Bondeno, ktorí hneď od začiatku umožnili spoločnosti URSA využívať priestory mestského úradu ako dočasné kancelárie, aby spoločnosť mohla pokračovať v administratívnej práci s klientmi a dodávateľmi materiálov.

Rekonštrukcia VZ v Taliánsku
Rekonštrukcia VZ v Taliánsku

Prezident Javier Serratosa uviedol, že zásluhou vysoko kvalifikovaných zamestnancov a ich obetavej práce na projekte je tento výrobný závod ukážkovým závodom spoločnosti URSA a potvrdil zámer skupiny čo najskôr obnoviť výrobu. Simone Marescotti, hlavný inžinier poverený vedením výrobného závodu, s tým súhlasil a vyhlásil: „Vzhľadom na to, aký význam má pre nás taliansky trh, začneme čo najrýchlejšie stavebné práce, hneď ako získame povolenie na rekonštrukciu výrobného závodu a dostaneme potrebné finančné prostriedky“.

Zástupcovia mestského úradu boli tiež spokojní a uviedli, že považujú obnovenie výrobnej činnosti v Bondene za skvelú správu pre skupinu zamestnancov, ktorí v závode pracovali. Ako dodal starosta mesta Bondeno pán Fabbri: „Vďaka úzkej spolupráci medzi technickým oddelením spoločnosti URSA a všetkými zainteresovanými subjektmi bude onedlho obnovená výrobná činnosť a táto nadnárodná spoločnosť bude naďalej investovať v oblasti, v ktorej od nej existenčne závisí viac ako 50 rodín.“

Pri príležitosti začatia stavebných prác bola odhalená pamätná doska ako spomienka na zemetrasenie a na pamiatku Tarika Naoucha – zamestnanca, ktorý pri udalosti prišiel o život. Okrem výrobného závodu bude v priestoroch spoločnosti Bondeno zriadené Centrum excelencie, ktoré bude organizovať vzdelávacie semináre.

URSA Insulation, dcérska spoločnosť španielskej skupiny URALITA pôsobiaca v oblasti výroby stavebných materiálov, je medzinárodným dodávateľom vysoko moderných tepelných a akustických izolácií s minerálnou vlnou a extrudovaným polystyrénom (XPS). Rozsiahle produktové portfólio izolačných materiálov zahŕňa biely prémiový izolačný materiál PureOne by URSA, URSA GW, URSA XPS, fóliový a membránový systém URSA SECO a vybraný sortiment osvedčených doplnkov.

Viac informácií získate na adrese:

URSA Insulation
Pº de Recoletos 3, Planta 4
28004 Madrid
Španielsko

p. Maria del Carmen Fernández
Tel +34 91 275 86 13
Mobil +34 661 21 71 56

Spoločnosť URSA o trvale udržateľný rozvoj dbá od počiatku a významne prispieva k udržateľnej výstavbe.

Spoločnosť URSA vydala správu o trvalo udržateľnom rozvoji.

Spoločnosť URSA vydala správu o trvalo udržateľnom rozvoji.


Spoločnosť URSA o trvale udržateľný rozvoj dbá od počiatku a významne prispieva k udržateľnej výstavbe. Milióny štvorcových metrov izolačných výrobkov od spoločnosti URSA zabudovaných po celom svete v súčasnej dobe vykonávajú tichú, ale zásadnú prácu : chrania životné prostredie tým, že znižujú spotrebu energie a emisie CO2, poskytujú tepelnú a akustickú pohodu a pomáhajú rodinám a štátnym organizáciám šetriť peniaze.  Celú správu nájdete tu.