Izolácia priečok a predstien

Izolace příček a předstěn
Izolace příček a předstěn

Izolácia priečok a predstien

Ľahké priečky s použitím izolácie URSA GLASSWOOL predbehne v mnohých smeroch priečky murované, pri nižších hrúbkach je možné dosiahnuť lepších akustických parametrov. Izolácia URSA je do priečok inštalovaná ako akustická vložka, vďaka nej dochádza v priečkach k výraznému útlmu hluku. Zvuková energia sa tak čiastočne premení na energiu tepelnú a tým sa hluk rapídne znižuje.
URSA GLASSWOOL maximálne odolávajú hluku, bránia prestupu tepla a znižujú požiarne riziko stavieb.


Izolácia priečok

Izolace příček
1. Minerálna izolácia URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
2. Opláštenie (sadrokartónové či sadrovláknité dosky)
3. Nosná konštrukcia opláštenia

V konštrukciách ľahkých priečok sú minerálne izolácie URSA užívané ako akustická izolácia. Použitie izoláciou s odporom proti prúdeniu vzduchu ≥ 5kPa · s/m² dáva predpoklady pre vysoký stupeň akustickej chránia. V kombinácii s vhodnou konštrukciou možno pri použití izolantu zo skleného vlákna bez problémov prekročiť nepriezvučnosť klasické ťažké priečky o rovnakej hrúbke. Sklená vlna URSA je materiál nehorľavý, trieda reakcie na oheň A1, čím zvyšuje požiarnu bezpečnosť celej konštrukcie.

Legenda:

  1. Minerálna izolácia URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
  2. Opláštenie (sadrokartónové či sadrovláknité dosky)
  3. Nosná konštrukcia opláštenia

Vhodné materiály

FONO 38
SILENTIO 33
SILENTIO 38


Akustické predsteny

Izolácia priečok
1. Stávajúca stavebná konštrukcia
2. Minerálna izolácia URSA GLASSWOOL
3. Nosná konštrukcia opláštenia
4. Opláštenie (sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky)

Pohltivá výplň z minerálnej vlny URSA v konštrukcii akustickej predsteny môže významne zvýšiť vzduchovú nepriezvučnosť.

Legenda:

  1. Stávajúca stavebná konštrukcia
  2. Minerálna izolácia URSA GLASSWOOL
  3. Nosná konštrukcia opláštenia
  4. Opláštenie (sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky)

Vhodné materiály


Zateplenie zvnútra

Zateplenie zvnútra je vhodnou variantou, ak nie je možné zaizolovať objekt zvonku, napríklad z dôvodu pamiatkovej ochrany.

Vhodné materiály


Viac aplikácií materiálov

Izolácia šikmých strech
Izolácia fasád
Izolácia stropov a podhľadov
Izolácia podľáh
Izolácia spodnej stavby - sokla
Izolácia plochých strech
Izoláca drevostavieb