Často kladené otázky

Často kladené otázky


1. Základy, časté predsudky

1.1 Čo to sú tepelné izolácie?

Materiály s nízkou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti, tzn. materiály s veľkým tepelným odporom. Tepelné izolácie slúžia na zmenšenie nežiaduceho úniku tepla alebo chladu a tým k zmenšeniu straty tepelnej energie budov. Izolácia ma okrem tepelných mnoho ďalších vlastností (akustická pohltivosť, nehorľavosť, odolnosť proti tlaku a vlhkosti). Podľa týchto parametrov ďalej volíme typ vhodnej izolácie (minerálna vata, XPS atď).

1.2 Podľa akého parametra možno jednoducho rozoznať kvalitu tepelnej izolácie?

Podľa súčiniteľa tepelnej vodivosti λD a tepelného odporu RD. Štítok so značkou CE znamená, že na materiál bol vydaný ES certifikát zhody (predtým prohlásenie o zhode). Vlastnosti materiálu boli posudzované podľa harmonizovaných európskych noriem.

1.3 So zateplením budovy súvisí rast plesní v interiéri.

Nepravda. Hoci sa pleseň často objaví po renovácii fasády objektu, zahŕňajúcej izolovanie a výmenu okien, nie je spôsobená izolovaním budovy. Plesne sa objavujú na chladnom povrchu stien v priestoroch s vysokou vlhkosťou. Problém u renovácií vzniká z dôvodu hromadenia vlhkosti v interiéri z dôvodu väčšej tesnosti nových okien (nedochádza k prirodzenému vetraniu netesnosťami okien). Izolovanie naopak zaisťuje zvýšenie vnútornej povrchovej teploty konštrukcie, čím sa zvýši rosný bod a minimalizuje sa riziko rastu plesní. K spoľahlivému zamedzenie ich rozvoja je dobré pravidelne vetrať, čím je z interiéru odvedená nadmerná vlhkosť. Ak je stavba dobre izolovaná v ploche i v detailoch, v interiéri je správne vetranie (krátko a intenzívne namiesto celodenného používanie „ventilačného módu“), možno dosiahnuť významné úspory energie.

1.4 Izolácia nie je potrebná u tučných múrov.

Nepravda. Nenechajte sa zmiasť masívnymi vonkajšími múrmi. Na čom záleží, nie je hrúbka, ale tepelná vodivosť materiálu steny. Staré múry sú často vyrobené z „ťažkých“ materiálov (= s veľkou objemovou hmotnosťou), ktoré dobre vedú teplo. Tieto konštrukcie môžu dosahovať súčiniteľa prestupu tepla U = 1,4 W/m2 aj viac. Zaizolovaná obvodová konštrukcia môže mať súčiniteľ prestupu tepla až 10 x menší. Izolácia teda môže významne znížiť tepelné straty konštrukciami.

1.5 Pri výrobe izolačných materiálov sa spotrebuje viac energie, než je neskôr ich použitím ušetriť.

Nepravda. Rada štúdií, mj. aj Passive House Institut v Darmstadte (Inštitút pasívneho domu) ukazuje, že to nie je pravda. Aj s izolačnými materiálmi, ako je polystyrén o hrúbke 20 cm, je počas dvoch vykurovacích sezón dosiahnutie úspory rovnajúcej sa výrobnej spotrebe energie. V produktoch na báze sklenej vaty je energetická návratnosť kratšia ako jeden rok.

1.6 Steny musia dýchať.

Nepravda. Steny nedýchajú. Výmena vzduchu prebieha výhradne cez vetranie oknami alebo cez ventilačný systém. Týmto spôsobom musí byť odstránená práve aj zvýšená vlhkosť v interiéri. Množstvo vlhkosti, ktoré môže byť odvedené tzv difúziou vodnej pary cez konštrukciu, je preto najviac 2%. Ak je okrem dostatočného vetrania zaistené aj kvalitné izolovanie obálky budovy, nemalo by dochádzať v interiéri ku kondenzácii.

1.7 Izolovanie sa neoplatí.

Nepravda. Skrz steny, strechu a podlahu neizolovanej budovy sa stráca väčšina tepla úplne zbytočne. Izolácia udrží teplo v dome, čím užívateľom významne šetrí energiu.
Podľa výpočtov nemeckého IpeG Inštitútu (Institut für preisoptimierte energetische Gebäudemodernisierung GmbH) je doba návratnosti pri izolovaní stropu horného podlažia menej ako šesť mesiacov. Vzhľadom k tomu, že domy sú používané po mnoho desaťročí, je potrebné pri rozhodovaní o investovaní do stavby či renovácie premýšľať dlhodobo. Riešenie novostavby aj rekonštrukcie by sa malo uskutočniť v takom štandarde, aby vyhovovalo po celú dobu životnosti opatrenia. Napr. Nedostatočná hrúbka tepelnej izolácie síce čiastočne zabráni únikom tepla, ale nedochádza k plnému využitiu potenciálu úspor tohto opatrenia. Ceny izolácie ako také tvoria malú časť z ceny celého zatepľovacieho systému. Navyšovanie hrúbok izolantu sa vo finálnej cene za opatrenie prejaví len minimálne. Avšak práve zmenou hrúbky tepelnej izolácie možno dosiahnuť významné úspory, ktorá šetrí v priebehu celého životného cyklu. Takže ak investujeme na začiatku jednorazovo o niečo málo viac na izolovanie budovy, ušetríme na následných periodicky sa opakujúcich výdavkoch na energiu. A tieto náklady sa každoročne tak, ako rastú ceny energií, zvyšujú. Navyše dobre vykonaná stavba, ktorá je dostatočne zaizolovaná, zabezpečí svojim užívateľom nielen úspory, ale aj kvalitné vnútorné prostredie.