Společnost URSA se zavazuje do roku 2030 snížit své emise o 30 procent

Spoločnosť URSA sa zaväzuje do roku 2030 znížiť svoje emisie o 30%

Spoločnosť URSA sa zaväzuje do roku 2030 znížiť svoje emisie o 30%


So svojou materskou spoločnosťou Xella sme sa spoločne vydali na ambicióznu cestu podnikové udržateľnosti a radi by sme vám predstavili prínos našej spoločnosti URSA k iniciatíve ESG. V rámci plnenia našich záväzkov zabezpečíme, že podiel recyklovaných materiálov v izolačných riešeniach URSA MW bude činiť až 80%, pričom iniciatíva ESG s ohľadom na životné prostredie stanovuje aj konkrétne ciele na dosiahnutie bezpečnosti práce, diverzity a firemnej spoločenskej zodpovednosti.

Spoločnosť URSA si stanovila ambiciózny ESG program do roku 2030 s cieľom ďalej zlepšiť svoje environmentálne a sociálne správanie v rámci svojho záväzku k udržateľnosti a presadzovanie konceptu cirkulární ekonomiky.

ESG (environmentálný, sociálný a podnikový) program stanovuje pracovné činnosti, ktorých účelom je sa v budúcich rokoch rázne vysporiadať s niekoľkými výzvami, ktoré stanovil náš tím vedenie spoločnosti as ktorými boli naši zamestnanci oboznámení. Táto iniciatíva je súčasťou globálneho plánu našej materskej spoločnosti Xella, ktorý sa usiluje o dosiahnutie dokonalej udržateľnosti zvýšením úsilia každej divízie skupiny.

Prvý z týchto výziev bude 30% zníženie emisií CO2, čím spoločnosť URSA výrazne zníži svoju uhlíkovú stopu. Toto zníženie bude možné vďaka iniciatívam na niekoľkých frontoch, od využívania výkonnejších strojov, optimalizácia procesov, používanie fotovoltaických článkov, cez zavedenie kogeneračné technológie, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov až po drobné zmeny v celej spoločnosti.

Jedna z oblastí, na ktorú kladieme veľký dôraz a v ktorej sa chceme ďalej posúvať, je cirkulární ekonomika. Už v súčasnej dobe pracujeme na stanovenie niektorých cieľov, aby sme v našich výrobkoch zvýšili podiel interných aj externých recyklovaných materiálov. Hoci je podiel recyklovaných materiálov už pomerne vysoký, stanovili sme si nové ambiciózne ciele, pretože chceme vo výrobe našej izolácia dosiahnuť vyššieho percentuálneho podielu recyklovaných materiálov. Chceme, aby do roku 2030 predstavoval podiel recyklovaných materiálov vo všetkých nami vyrobených minerálnych vatách viac ako 80% a aby podiel interných a externých recyklovaných materiálov v prípade XPS predstavoval až 100%.

Taktiež sme vytvorili tímy, ktoré pracujú na spätnom získavaní odpadového materiálu zo stavieb zákazníkov, aby sa nenainštalovanú odrezky a zvyšky mohli vrátiť späť do výrobného procesu. Už v súčasnosti vykonávame niektoré pilotné skúšky v oblasti spätného získavania odpadu a skúmame jeho logistický, technický, environmentálny a ekonomický dopad. Naším cieľom je do roku 2030 získať späť niekoľko tisíc ton sklenej minerálnej vaty a XPS.

Toto zlepšenie v procesoch našej spoločnosti prispeje k dosiahnutiu dokonalej rovnováhy medzi energiou a emisiami CO2 dosiahnuté vďaka našim izolačným materiálom a vďaka úsporám vzniknutým počas užívania daných budov. Sme hrdí na to, že sme súčasťou odvetvia, ktoré, vďaka svojej vlastnej činnosti v oblasti výroby a predaja výrobkov tepelnej izolácie, už teraz prispieva k zlepšeniu našich obydlí, miest a v konečnom dôsledku aj celej planéty. Vďaka všetkým interným zlepšeniam bude spoločnosť URSA schopná lepšie dodržať svoj záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju a svojho programu do roku 2030.

Projekt ESG zahŕňa aj dôležité opatrenia týkajúce sa firemnej spoločenskej zodpovednosti, ktorá zlepší zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

V rámci ambiciózneho cieľa spoločnosti Xella znížiť počet pracovných úrazov na nulu sa spoločnosť URSA zaviazala do roku 2025 dosiahnuť 40% zníženie frekvencie úrazov, ktorá sa meria pomocou ukazovateľa LTI-FR (frekvencia úrazov s následnou pracovnou neschopnosťou).

Ďalším z cieľov stanovených v sociálnej oblasti a o rovnosti a rozmanitosti, ktoré si spoločnosť URSA vytýčila, je zabezpečiť do roku 2025, aby podiel žien na manažérskych pozíciách predstavoval 25%. Nakoniec sa naša spoločnosť v rámci dosiahnutia transparentnosti zaväzuje, že bude po svojich dodávateľov požadovať, aby počas roka 2021 zaistili 100% dodržiavanie nášho etického kódexu.

Strategie URSA