Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch


Vyhlásenie o parametroch si môžete stiahnuť na adrese https://dop.ursa.com/

Vyplňte kód, ktorý nájdete na etikete došlého materiálu. Každá šarža môže mať iné Vyhlásenie o vlastnostiach, preto zadávajte len kódy z etikiet. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Od 1.7.2013 vošlo do platnosti nové Nariadenie o stavebných výrobkoch č. 305/2011. Toto nariadenie nahrádza Smernicu Rady 89/106 / EHS o stavebných výrobkoch. Nariadenie stanovuje pravidlá, ako formulovať vlastnosti stavebných výrobkov s ohľadom na ich základné charakteristiky a na týchto výrobkoch používať označenie CE.