URSA v združeniach a asociáciách

Spoločnost URSA SK je členom asociácií a sdružení :


AVMI
Cech strechárov
ZDR SR

Asociácia združuje najväčší výrobca minerálnych izolácií v SR. Zameriava na šírenie informácií o využití minerálnych izolácií a na spoluprácu s verejnou sférou pri tvorbe legislatívneho prostredia a noriem.

CSS združuje kvalitných klampiarov, strechárov / pokrývačov, tesárova izolatérov. Stálym a hlavným cieľom CSS je poskytovať laickej a odbornej verejnosti služby najlepších realizátorov/ montážnych firiema výrobcov/ predajcov združených v našom profesijnom združení. CSS sa aktívne stará o rozvoj strechárskych remesiel na Slovensku, podporuje strechárske remeslá na úroveň, ktorúsi zaslúžia, podporuje odborný rast členov CSS a obhajuje ich záujmy.

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov–konateľov společnosti. Cieľom Zväzu je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu k odborárom a ostatným zamestnávateľským zväzom, vláde, parlamentu, zväzom v zahraničí a iným právnickým a fyzickým osobám.