Súhlas so spracovaním osobných údajov – uchádzač


Súhlas so spracovaním osobných údajov – uchádzač


Já, níže uvedený:

Týmto udeľujem


súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,

společnosti URSA SK s.r.o., IČO: 36528773 se sídlem Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, spoločnosť je zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 23947/B (dále jen „URSA SK“),

aby v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES a v súlade so zákonom o spracovanie osobných údajov (ďalej len zákon ), zhromažďovala, uchovávala aj inak spracovávala moje nižšie uvedené osobné údaje.

1. Účel spracovania
Mám záujem o spracovaní osobných údajov za účelom:
- spracovanie osobných údajov pre konkrétny prijímacie konanie, do ktorého sa ako uchádzač hlásim, a zabezpečenie kontaktných údajov pre komunikáciu s mojou osobou,
- spracovanie osobných údajov a ich uchovanie pre budúce výberové konania u spoločnosti URSA SK a zabezpečenie kontaktných údajov pre komunikáciu s mojou osobou

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov
Moje osobné údaje budú spracované v rozsahu profesijného životopisu poskytnutého prostredníctvom mailovej alebo inej písomnej korešpondencie / osobne pri prijímacom pohovore minimálne v nasledujúcom rozsahu:
- meno, priezvisko (i rodné), titul, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mail,
- absolvované vzdelanie vrátane zoznamu vzdelávacie inštitúcie, školenia, kurzy, získané certifikáty a osvedčenia, jazykové znalosti,
- predchádzajúca zamestnanie
- fotografie, ak bude súčasťou životopisu
- zmena pracovnej spôsobilosti, ak je táto oznámená uchádzačom a jedná sa o informáciu významnú pre budúce pracovnú pozíciu a spôsob plnenia pracovných povinností z nej plynúce

3. Správcovia, spracovatelia, prenos osobných údajov a ich sprístupnenie
Osobné údaje sú spracovávané povereným zamestnancom personálneho oddelenia / konateľom / výkonným riaditeľom.
Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s prijímacími konaniami udeľujem spoločnosti URSA SK na dobu 2 rokov od poskytnutia tohto súhlasu.

4. Spôsob spracovania
Spoločnosť URSA SK je na základe tohto súhlasu oprávnená spracovávať osobné údaje, teda osobné údaje najmä zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, sprístupňovať, ale vždy len osobám podľa bodu 3., upravovať alebo pozmeňovať (Napr. V prípade, že sa zmení), vyhľadávať, používať, odovzdávať, ale opäť len osobám podľa bodu 3., uchovávať, triediť alebo kombinovať, blokovať či likvidovať.
Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že osobné údaje môžu byť spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb, a to z dôvodu organizácie prijímacích konaní, alebo dopytu po uchádzačoch prostredníctvom personálnych agentúr, agentúr práce a pod., alebo sprístupnené poskytovateľom IT služieb a ďalším osobám, s ktorými má spoločnosť URSA SK uzatvorené zmluvy o spracovaní osobných údajov, prostredníctvom ktorých je zabezpečovaná ochrana osobných údajov.

5. Informácie o právach osoby vo vzťahu k osobným údajom
Odoslaním tohto súhlasu vyhlasujem, že som bol / a spoločnosťou URSA SK poučený / a o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že súhlas s ich spracovaním môžem kedykoľvek odvolať, a že som bol / a zároveň informovaný / a o práve na prístup k osobným údajom, najmä o možnosti požiadať o informáciu o spracovaní mojich osobných údajov a o tom, že spoločnosť URSA CZ alebo spracovateľ sú povinní mi túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Ak sa budem domnievať, že moje osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak budú osobné údaje nepresné, nesprávne alebo neúplné, môžem spoločnosť URSA SK alebo spracovateľa požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby takto vzniknutý stav bol odstránený, a to najmä blokovaním, opravou, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov, a to zaslaním svojej žiadosti o vymazanie na e-mailovú adresu: sales.ursa.sk@etexgroup.com .
S prípadnými sťažnosťami sa môžem obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. .

6. Ďalšie informácie
Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem na dobu 2 rokov s tým, aby po uvedenej dobe spoločnosť URSA SK bezodkladne vykonala likvidáciu poskytnutých osobných údajov, postupovala v zmysle zákona.
Týmto potvrdzujem, že svoje osobné údaje poskytujem dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a že súhlasím s ich využitím na stanovený účel.