Informácie o spracovaní osobných údajov – uchádzač


Informácie o spracovaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti URSA SK s.r.o.


Společnost URSA SK s.r.o., IČO: 36 528 773 se sídlem Bratislava 831 04, Tomášikova 50/E, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného súdu Bratislava I, oddíl B, vložka 23947, tímto poskytuje uchazečům o zaměstnání informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále nařízení jen jako „GDPR“).

Společnost URSA SK s.r.o. je dále označována též jako „naše společnost“ nebo „my“.

Věnujte, prosím, pozornost dále uvedeným informacím, které by Vám měly poskytnout základní přehled o podmínkách a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaším zájmem či účastí v příjímacím řízení na obsazení pracovního místa v naší společnosti, a to ve formě otázek a odpovědí. Vaše další případné dotazy ke zpracování osobních údajů adresujte na ursa.sk@ursa.com.

Přijímacím řízením naší společnosti je proces sdělování údajů od okamžiku, kdy kontaktujeme my Vás nebo Vy nás za účelem uzavření pracovní nebo jiné obdobné smlouvy (např. dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, smlouvy o spolupráci aj.), (dále jen „smlouva“), a to až do chvíle, kdy bude vybrán úspěšný uchazeč nebo příjímací řízení bude ukončeno jiným způsobem. Životopisy uchazečů a informace o Vaší osobě v souvislosti s přijímacím řízením jsou evidovány a zpracovávány pověřeným pracovníkem organizujícím náborová řízení a jednatelem společnosti.

Životopisy uchazečů mohou být zasílány v PDF formě na adresu společnosti ursa.sk@ursa.com.

Jako subjekt údajů a uchazeč o zaměstnání máte vždy možnost zvolit, zda máte zájem účastnit se pouze jednoho přijímacího řízení, nebo zda má zájem na uchování svých osobních údajů i pro budoucí přijímací řízení po stanovenou dobu.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správce osobních údajů je společnost URSA SK s.r.o., se sídlem Bratislava 831 04, Tomášikova 50/E, IČO: 36 528 773, v obchodním rejstříku vedeném u Okresného súdu Bratislava I, oddíl B, vložka 23947.

V rámci URSA SK s.r.o. a URSA CZ s.r.o. dochází k sdílení osobních údajů mezi jejími jednotlivými členy. Společnosti URSA SK s.r.o. a URSA CZ s.r.o. Vám zaručují stejnou úroveň ochrany Vašich dat.Společnost nemusí mít ustanoveného pověřence na ochranu osobních údajů. Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na kontaktním čísle +420 281 017 374.

2. Jaké zpracováváme Vaše údaje?

2.1. Pro účast ve výběrovém řízení jsou požadovány výlučně základní kontaktní údaje uchazeče o zaměstnání, dále informace týkající se vzdělání, pracovních zkušeností, délky praxe, dovedností a schopností. Jiné údaje v souvislosti s výběrovým řízením zpracovávány nejsou.

2.2. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů, resp. tyto jsou zpracovávány pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu, pokud je to třeba pro budoucí plnění závazků z pracovněprávního vztahu (např. údaj o změněné pracovní způsobilosti, o zdravotním stavu) a tyto údaje jsou významné pro možnost budoucího vykonávání pracovní pozice. Tyto údaje jsou zpracovávány jako údaje dobrovolně poskytnuté subjektem údajů ve smyslu ust. čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR. V této oblasti však vždy platí požadavek na absolutní minimalizaci rozsahu zpracovávaných údajů. V případě vyslovení Vašeho nesouhlasu se zpracováním těchto osobních údajů Vás budeme vždy informovat o důsledcích neposkytnutí takovéhoto souhlasu.

3. Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?

3.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vedení přijímacího řízení na pozici, o kterou se ucházíte.

3.2. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i za účelem jejich dalšího užití v rámci v budoucnu vypsaných přijímacích řízení, nebo poptávky po obsazení pracovní pozice v naší společnosti pakliže jste k tomu dal svůj výslovný souhlas.

3.3. Společnost nezpracovává Vaše osobní údaje pro jiné účely, než bylo uvedeno.

3.4. Je-li k určitému účelu udělen Váš souhlas ke zpracování osobních údajů, může být tento z Vaší strany kdykoli odvolán, a to i v jeho jednotlivých částech, buď telefonicky na lince 28 017 305, nebo písemně mailem na mailové adrese ursa.sk@ursa.com, nebo poštou na adresu sídla naší společnosti na výše uvedené adrese.

4. Jaké máme oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů?

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uskutečnění přijímacího řízení. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na přijímacím řízení a výběru uchazeče pro pracovní pozici, nebo souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů v souvislosti s budoucími přijímacími řízeními u naší společnosti.Oprávněným zájmem naší společnosti je výběr odpovídajícího uchazeče splňujícího požadavky pro výkon dané pracovní pozice a předsmluvní jednání.

5. Od koho získáváme osobní údaje?

Osobní údaje pro uchazeče o zaměstnání u naší společnosti v rámci výběrových řízení získáváme od:
1. subjektu údajů přímo
2. od personálních agentur na základě smluvního ujednání
3. od agentur práce na základě smluvního ujednání

6. Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?

Přístup k Vašim osobním údajům je omezen na pověřené zaměstnance naší společnosti, do jejichž kompetence spadá výběr nových zaměstnanců a organizace výběrových řízení, výkonného ředitele a jednatele společnosti, popř. další osoby vedení společnosti.

Přístup k Vašim osobním údajům mají i třetí osoby, a to z důvodu organizace přijímacích řízení, nebo poptávky po uchazečích prostřednictvím personálních agentur a agentur práce. V této souvislosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny externím zpracovatelům, jako jsou personální agentury, agentury práce, poskytovatelé IT služeb, nebo jsou tyto informace od personálních agentur a agentur práce přímo získány, přičemž s těmito subjekty máme uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů a požadavků na minimální standardy ochrany osobních údajů.

Naše společnost nepředává Vaše osobní údaje, ani je nezpřístupňuje třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii. Společnost nemá v úmyslu tyto údaje předávat mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

7. Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu konání přijímacího řízení, nebo po dobu dvou let za účelem Vašeho kontaktování v budoucích výběrových řízeních, pokud jste k tomu dal souhlas. Po pominutí doby, po kterou byly osobní údaje uchovávány, resp. pominutí účelu, pro který byly Vaše osobní údaje získány a zpracovány, dochází k jejich automatickému výmazu.

8. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Jako uchazeči o zaměstnání a subjekty údajů, které zpracováváme, máte právo na:
a) přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
b) na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
c) požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
a) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
b) právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
c) na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
d) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.sk pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

9. Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů

Naše společnost nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.

10. Jakým způsobem jsou řešeny případy zneužití, poškození nebo neoprávněného užití osobních údajů (tzv. bezpečnostní incidenty)?

10.1. V případě porušení zabezpečení osobních údajů, nebo jejich zneužití, neoprávněné zpřístupnění, poškození či ohrožení, oznámí naše společnost toto porušení bez zbytečného odkladu příslušnému subjektu údajů, jejichž osobní údaje byly dotčeny. V oznámení se uvedou údaje o pravděpodobných důsledcích porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která naše společnost přijala či navrhuje přijmout s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

10.2. V případě, že porušení zabezpečení osobních údajů, nebo jejich zneužití, bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, bude daný bezpečnostní incident oznámen dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze.

11. Kontakty pro uplatňování práv zaměstnanců při zpracování osobních údajů

Veškerá Vaše práva, požadavky či dotazy v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů mohou být uplatněny u naší společnosti telefonicky na lince 281 017 374, mailem na mailové adrese ursa.sk@ursa.com či písemně na korespondenční adresu sídla společnosti.