Informácie o spracovaní osobných údajov – zasielanie oznámení


Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení a jinými marketingovými aktivitami společnosti URSA SK s.r.o.V rámci tohoto dokumentu vám poskytujeme povinné informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s marketingovými aktivitami. V rámci tohoto zpracování se řídíme příslušnými právními předpisy, jež se týkají ochrany údajů, zejména pak evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).

I. Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je URSA SK, s.r.o., Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, Tel.: +420 281 017 374, ursa.sk@ursa.com. Výrazy jako „my“, „naše společnost“ apod. v tomto dokumentu odkazují na výše uvedenou organizaci.

Společnost URSA SK s.r.o. není povinna mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti můžete kontaktovat výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na adrese privacy@ursa.com.

II. Jaké údaje zpracováváme? Pro jaké účely a na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Rádi bychom vás informovali o produktech, službách, nabídkách a propagačních akcích společnosti URSA SK, nebo Vám zasílali náš Newsletter. Z tohoto důvodu vám nabízíme možnost zvolit si v případě vašeho souhlasu různé způsoby kontaktu.

Rádi bychom Vám rovněž umožnili využívání našich odborných aplikací, kalkulaček, poradenství, či umožnili účast na bezplatných školeních týkajících se našich produktů s cílem získání, resp. poskytnutí Vám, odborného certifikátu za účast na uvedených školeních.

V závislosti na tom, jaký způsob nebo způsoby kontaktu zvolíte, budeme zpracovávat nezbytné údaje, jež nám poskytnete v kontaktním formuláři, minimálně však vaše příjmení a křestní jméno a kontaktní informace dle vámi zvoleného způsobu kontaktu (pošta, e-mail, telefon, SMS).

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu a v souladu s Článkem 6.1 a) GDPR.

Informace prostřednictvím pošty / e-mailu. Pokud jste požádali o zaslání informačních materiálů, budeme zpracovávat údaje, které poskytnete v rámci kontaktního formuláře, a to minimálně vaše jméno a příjmení a podrobnosti o formě kontaktu, kterou jste zvolili (pošta a/nebo e-mail) pro jednorázové zaslání vámi požadovaného materiálu.

Telefonické poradenství. Pokud jste požádali o telefonické poradenství, budeme zpracovávat údaje, které poskytnete v rámci kontaktního formuláře, a to minimálně vaše příjmení a křestní jméno, jakož i vaše telefonní číslo, abychom vám požadované telefonické poradenství mohli poskytnout.

Osobní konzultace. Pokud jste požádali o osobní konzultaci, budeme zpracovávat údaje, které poskytnete v rámci kontaktního formuláře, a to minimálně vaše příjmení a křestní jméno, jakož i vaše telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat a sjednat si s vámi schůzku.

E-mailový newsletter. Pokud jste se zaregistrovali k odběru našeho e-mailového newsletteru, budeme zpracovávat údaje, které poskytnete v rámci kontaktního formuláře, a to minimálně vaše příjmení a křestní jméno, jakož i vaši e-mailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat náš e-mailový newsletter.

III. Existuje povinnost poskytovat osobní údaje? Mohu zrušit svůj souhlas?

Poskytnutí souhlasu a zvolení způsobu kontaktu je zcela dobrovolné. Nejste proto povinni své osobní údaje poskytovat. Abychom vám mohli poskytnout informace pomocí zvoleného způsobu kontaktu, je nezbytné poskytnout údaje označené v kontaktním formuláři jako povinné.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu a s budoucím účinkem, a to jednoduše tak, že nás v této věci kontaktujete. V každém e-mailu také naleznete odkaz pro odhlášení odběru.

IV. Kdo má přístup k osobním údajům?

Vaši e-mailovou adresu ani jiné kontaktní údaje nikdy neprodáme třetím stranám. Tyto údaje budou předány pouze v případě, kdy je toto nezbytné k tomu, abychom vám zaslali informace. V tomto ohledu můžeme zplnomocnit externí poskytovatele služeb a ostatní společnosti v rámci skupiny, a to s ohledem na příslušné právní předpisy.

Abychom pro vás mohli připravit informace a zaslat vám je, budeme vaše informace sdílet pouze s následujícími kategoriemi příjemců: • poskytovatelé služeb v rámci naší skupiny společností (např. k poskytnutí statistické analýzy a technické údržby našich systémů; • externí poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby z našeho pověření a na základě samostatných smluv, kdy jde např. o sběr vašich údajů, hosting našich webových stránek, provozování našeho call centra, zasílání e-mailů nebo písemných informací či poskytování osobního poradenství;

Navíc můžeme vaše údaje předávat i jiným příjemcům (např. orgánům veřejné správy), a to v rozsahu, v němž jsme těmto povinni předávat vaše osobní údaje na základě zákonných povinností, jimiž jsme povinni se řídit.

V. Používáme automatizované rozhodování?

V rámci našich aktivit přímého marketingu obecně nepoužíváme automatizované rozhodování (včetně profilování) ve smyslu Článku 22 GDPR. Pokud takový proces uplatníme v budoucnu, budeme vás individuálně informovat ve shodě s příslušnými právními předpisy.

VI. Jsou údaje předávány do zemí mimo EU / EHP?

Osobní údaje se zpracovávají pouze v rámci Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru; nemáme v úmyslu předávat vaše osobní údaje do jiných zemí.

VII. Jak dlouho se údaje uchovávají?

1. Osobní údaje obecně uchováváme, dokud trvá zájem na jejich uchovávání a dokud nepožádáte o ukončení jejich dalšího zpracování. I bez odůvodněného zájmu můžeme tyto údaje nadále uchovávat, pokud existují příslušné zákonné povinnosti (např. vyhovění zákonné povinnosti tyto uchovávat). Vaše osobní údaje smažeme i bez žádosti z vaší strany, jakmile jejich další uchovávání již není potřeba pro účely, pro něž tyto údaje byly shromážděny či jinak zpracovávány, nebo pokud další uchovávání odporuje legislativě.

2. Pokud jde o výše uvedené zpracovávání, budeme uchovávat vaše osobní údaje, dokud nezrušíte svůj souhlas nebo nás jiným způsobem neinformujete, že již od nás nechcete dostávat další informace. Vaše údaje pak můžeme uchovávat i v těchto případech, abychom zajistili, že vás po zrušení souhlasu nebo vyjádření námitky již nebudeme dále kontaktovat (tzv. blacklist).

3. Pokud je nezbytné uchovat osobní údaje z důvodu vyhovění zákonným povinnostem, jsou tyto údaje uchovávány do konce příslušné doby uchování. Pokud se osobní údaje zpracovávají pouze z důvodu vyhovění zákonné povinnosti jejich uchovávání, je přístup k těmto údajům obvykle omezen tak, aby tyto údaje byly přístupné pouze pro účely vyhovění povinnosti uchování.

VIII. Jaká jsou vaše práva jako subjektu údajů?

Jako subjekt údajů smíte:
­ požadovat přístup k vašim osobním údajům, viz Článek 15 GDPR;
­ požadovat opravu nesprávných osobních údajů, viz Článek 16 GDPR;
­ požadovat výmaz vašich osobních údajů, viz Článek 17 GDPR;
­ požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, viz Článek 18 GDPR;
­ požadovat výkon práva na přenositelnost údajů, viz Článek 20 GDPR;
­ vznést námitku týkající se zpracování vašich osobních údajů, viz Článek 21 GDPR.

Výše uvedená práva mohou být uplatněna vůči naší společnosti, např. zasláním žádosti s využitím kontaktních údajů uvedených na první straně tohoto dokumentu.

Pokud máte další dotazy, můžete se také obrátit na představitele naší společnosti pro ochranu údajů, a to pomocí e-mailu na adresu: privacy@ursa.com.

Kromě toho máte právo podat stížnost týkající se zacházení s vašimi osobními údaji, a to příslušnému dozorovému úřadu, viz Článek 77 GDPR.