Izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS N-V-L

URSA XPS

Izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS N-V-L

Tuhá tepelnoizolačná doska na báze extrudovanej polystyrénovej peny s vysokou odolnosťou v tlaku, typ Natur V, penidlo CO2, plyn v bunkách vzduch.
Hladký povrch, hrana opracovaná na polodrážku. Odolnosť v tlaku pri 10% stlačení: 500 kPa. Pri zaťažení 175 kPa po dobu päťdesiatich rokov bude stlačenie <2% podľa EN 1606.

Kód výrobku:
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-
WD(V)3-FTCD1-TR100

Minerální izolace URSA XPS N V L

Oblasti použitia

Izolace podlah
Izolace spodní stavby - soklu

  • Priemyselné podlahy, parkovacie strechy
  • Obrátená plochá strecha
  • Izolácia perimetra (suterénne steny, podlahy a základové konštrukcie)
  • Špeciálne a dopravné stavby
Rozmery

*Po dohode
**Plocha dosky je 600×1250 mm = 0,75m2.


Technické vlastnosti

*Pre medziľahlé hodnoty hrúbok sa hodnota stanoví interpoláciou

Aplikácia / Technické detaily


Izolácia plochých striech

Izolácia plochých striech

zobraziť

Izolácia spodnej stavby

Izolácia spodnej stavby

zobraziť

Izolácia podláh

Izolácia podláh

zobraziť

Na stiahnutie


Cenník a produktový katalóg

URSA cenník jun 2021
URSA cenník/produktový katalóg február 2023

Cenník URSA
PDF 7,5 MB

Technický list

Technický list

URSA XPS N-V-L
PDF 0,2 MB

Zatriedenie výrobkov

Zatriadenie výrobkov

podľa STN 72 7221-4

Pracovný postup

Aplikácia izolácie URSA XPS do plochých obrátených striech

Pracovní postup

Dosky si pripravíme k aplikačnému miestu. Izoláciu URSA XPS aplikujeme po dokončení hydroizolačných prác. (Horáky určené na aplikáciu hydroizolačných vrstiev nesmú prísť do priameho kontaktu s URSA XPS.)

Pracovní postup

Dosky pokladáme na suchý a čistý povrch hydroizolačného súvrstvia. Dosky vedľa seba pokladáme s presahom cca o polovicu dĺžky.

Pracovní postup

Škáry vrstvených dosiek sa nesmie kryť, prekrývajte je o 1/3 ich rozmere.

Pre každý prestup v strešnom plášti je potreba vyrezať v doske dostatočne veľký otvor tak, aby sa prípadný priestup dal jednoducho začistiť a zaizolovať predovšetkým proti zatekaniu zrážkovej vody, ale bol aj dostatočne tepelneizolovaný proti únikom tepla.

Pracovní postup

Aplikácia krycej separačnej vrstvy. Na tú je možné aplikovať finálny povrch, ktorým môže byť: pojazdná strecha, parkovacia plocha, zelená strecha s extenzívnou či intenzívnou zeleňou apod.

VŠEOBECNÉ RADY:
• Dosky URSA XPS je nutné klásť na zraz s prekladaním škár o 1/2.
• Dosky aplikujeme tesne k sebe na zraz.
• Dosky URSA XPS je nutné skladovať na rovnej ploche.
• Z hľadiska dlhodobej životnosti chráňte dosky proti atmosférickým vplyvom. Zakryte je svetlou fóliou.
• Odporúča sa vopred preveriť minimálny spád hydroizolačného súvrstvia smerom k vpustom (min. 2%).
• Pri aplikácii dbáme na to, aby sme nepoškodili spodnú hydroizolačnú časť.
• Povrchovou úpravou nesmieme poškodiť tepelne izolačné súvrstvia URSA XPS.
• Povrchová úprava musí technologicky spĺňať podmienky aplikácie na materiál XPS.
• Extrudovaný polystyrén URSA XPS má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, je ľahký a možno ho aplikovať tam, kde je kladený dôraz na nižšiu záťaž nosnej konštrukcie.
• Extrudovaný polystyrén URSA XPS má vysokú pevnosť v tlaku a nízku nasiakavosť. Možno ho preto využiť práve v skladbe obrátených striech.